والدین

آیا فرزندان شما سابقۀ مهاجرت دارند، و یا شما والدین جوانان پناهندۀ تازه وارد هستید؟ آیا شما دنبال یک مرور مقدماتی در مورد نظام آموزش پرورش در آلمان هستید، و یا تنوع وگوناگونی امکانات آموزشی تصمیم گیری را برای شما دشوار نموده است؟ آیا می خواهید برای فرزند تان یک آغاز خوب در دنیای شغل وحرفه را میسر بسازید؟.آری؟ پس در این صورت ما شما را حمایت می کنیم.

 

ما (KAUSA) به عنوان دفتر مرکزی شما والدین جوانان پناهجو و جوانانی را که سابقۀ مهاجرت دارند، از جنبه های

متفاوت حمایت میکنیم.

ما فرزندان شما را در راه گزینش  وآموزش شغل و حرفه با پیشکش امکانات ذیل حمایت می کنیم.

·     معلومات در مورد سیستم آموزش و پرورش مدارس آلمان، اعم از مدارس حرفه ای

·    معلومات در مورد امکانات متنوع موجود در داخل سیستم آموزش حرفه ای دوگانه

·      برگزاری جلسات معلوماتی برای والدین، در مورد گزینش و آموزش  حرفه و شغل در دفتر
مرکزی کاوزا (KAUSA Servicestelle)

·     آگاهی و مشاوره برای سازمان ها و نهادهای مربوط به والدین

· معلومات در مورد امکانات تمویل و مصارف، (به گونۀ مثال مساعدت مالی دوران آموزش حرفه ای).

·        حمایت در انجام گفتگو با ادارات و مکاتب آموزش مسلکی

·        تدویر برنامه های معلوماتی در سازمان های مهاجرت و نهادهای فرهنگی شما

 

·        معلومات واقع بینانه در مورد فرصت های آموزش شغل در محلات پردرآمد شهر لایپزیک


هر گاه موارد ذیل، نکاتی هستند که شما در آن نیازمند کمک هستید، پس ما شما را برای گفتگوی مشورتی در دفتر

مرکزی کاوزا صمیمانه دعوت می کنیم ما می توانیم این خدمات را در محلاتی که شما مقیم هستید، نیز عرضه کنیم.