همگرایی و ادغام از طریق آموزش

 ما می توانیم در دفتر مرکزی (KAUSA) به پرسش های شما در مورد آموزش حرفه ای بپردازیم و در مورد آن معلومات و مشاوره دهیم. و می توانیم با هم به این که چه مهارت ها و توانایی های در وجودتان نهفته است بپردازیم .به همین ترتیب برای تان در مورد امکانات آموزش حرفه در حومۀ لایپزیک معلومات می دهیم ودر راه دست یافتن به یک کارگاه یا شرکت مناسب آموزشی حمایت تان می کنیم.

 

آموزش حرفه وشغل

 

ما در مورد ساختار نظام آموزشی آلمان برای تان معلومات می دهیم. به همین ترتیب در مورد امکانات گزینشی و شرایط اتمام آن. هر گاه مدارک اتمام مدرسه از کشور مبدأ خود را در دست دارید، می توانیم برای تان در مورد امکانات تائید و به رسمیت شناخته شدن آن در آلمان معلومات دهیم.

 

 

 


سیستم آموزش و پرورش در آلمان

در آلمان یک تعداد زیادی از حرفه ها وجود دارند، که آنها را بیرون از دانشگاه می توان فرا گرفت. آموزش حرفه در اینجا اغلب در شرکت ها انجام می پذیرد. جوانان می توانند در آلمان از میان بیشتر از300 نوع حرفه برای خود شغل انتخاب کنند.

ما شما را برای آغاز یک حرفه در موارد زیر کمک وهمراهی میکنیم.

·        معلومات در مورد انواع حرفه ها وفرصت های آموزشی حومه ای لایپزیک

·        سازماندهی وتنظیم دوره های آموزش عملی/کاریابی (Praktikum)

·        تمرین عملی درخواست نامه ها

·        میانجیگری شرکت ها و کارگاه های آموزشی

·        نظارت وهمراهی در جریان آموزش حرفه

·        مخاطب شما هستیم درصورت موجودیت مشکلات و دشواریها در جریان آموزش

 


کمک در زندگی روزمره

در صورت موجودیت مشکلات و دشواری ها در امورات دیگر نیز به عنوان نخستین مخاطب در خدمت تان هستیم.

 

از آنجا که دفتر مرکزی کاوزا با یک تعداد زیادی از مراجع دیگر در تماس است، میتوانیم شما را در صورت داشتن مشکلات وپرسش های غیر از موارد آموزش حرفه به مخاطب اصلی تان راجع کنیم.